Kataloglar
 
 
 

Aydınlatma Metni

İNTER MEDYA HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Web Sayfası Yoluyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İnter Medya Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“İnter Medya”) olarak, https://intermedya.tv/ web sayfamızı görüntüleyen ziyaretçilerimizin bazı kişisel verilerini işliyoruz. Bu çerçevede İnter Medya olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile hareket ediyoruz. İşbu aydınlatma metni, web sayfamız üzerinden topladığımız kişisel verilerin işlenme amaçları, veri işlemenin yasal dayanakları, verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve sahip olduğunuz haklar konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi, Nasıl İşliyoruz?

Web sayfamızda çerez (“cookie”) yazılımlarından faydalanıyoruz. Yalnızca web sayfamızın çalışması için kullanılması zorunlu olan çerezleri kullanıyoruz.
Kullandığımız çerezler; güvenlik, arama kaydetme, oturum açma veya benzeri işlevlerin kullanılmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler yoluyla lokasyon bilgisi ve internet trafik bilgisi verilerinizi elektronik ortamda işliyoruz.

2. Kişisel Verileri Ne Amaçla İşliyoruz?
Çerezler yoluyla işlediğimiz verileri, web sayfamızın işlevselliği, gerekli fonksiyonların çalışabilmesi ve web sayfamızın güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla
işliyoruz.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanakları Nelerdir?
Web sayfamızda kullandığımız zorunlu çerezler yoluyla işlediğimiz verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olmasıdır.

 

4. Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?
Web sayfamız yoluyla işlediğimiz kişisel veriler, İnter Medya dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, İnter Medya web sayfası yoluyla işlenen kişisel
verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin tüm taleplerinizi info@intermedya.tv adresi üzerinden İnter Medya’ya yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuz şahsınız ile ilgili olmalı, kimliğinizi doğrular belgeler (T.C. kimlik fotokopisi vb.) başvurunuz ile birlikte sunulmalı ve başkası adına hareket ediyor iseniz, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olduğunuza dair belge de ayrıca sunulmalıdır.

 

Dark Mode

Founded in 1992, Inter Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. ® is a company based in Istanbul, Turkey and have no plans to set up businesses in other jurisdictions.

Our offices and bank accounts are located only in Turkey. If you receive instructions to send money to a bank in a country other than Turkey, the instructions will not have come from us. Please report this to us immediately.
Thank you!